Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

RUIG Woonstijl V.O.F.
Hemelrijk 12d
5281 PS Boxtel

Inschrijving KvK: 69151784

hierna te noemen: opdrachtnemer.

Artikel 1 / Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met RUIG gesloten overeenkomsten betreffende de verkoop, levering en betaling van meubels, gebouwde objecten of daarmee verband houdende producten.
1.2 Andersluidende voorwaarden zijn uitgesloten, tenzij deze door RUIG schriftelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 2 / Offerte en opdracht

2.1 Al onze offertes worden per e-mail versterkt en zijn 1 maand geldig. De offertes zijn vrijblijvend. Pas als opdrachtgever de offerte accepteert en RUIG deze per e-mail heeft bevestigd is sprake van een opdracht /overeenkomst.

2.2 Prijsvermeldingen op de website van RUIG zijn geen offerte. Zij dienen ter indicatie. De definitieve prijs wordt, afhankelijk van de materiaalkeuze, afmetingen en overige wensen van de opdrachtgever door RUIG bepaald en in de offerte opgenomen.

Artikel 3 / Transport en plaatsing

3.1 In de meeste gevallen wordt het product door RUIG op de afgesproken locatie afgeleverd en zo nodig gemonteerd. De kosten van aflevering en eventuele montage worden in de offerte vermeld.

3.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de ruimte waar de producten dienen te worden geplaatst/gemonteerd goed toegankelijk is.

3.3 Indien de toegankelijkheid van de ruimte onvoldoende is of, (bij montage) de conditie van vloeren en wanden zodanig is dat een goede bevestiging daaraan wordt bemoeilijkt en daardoor extra tijd of voorzieningen noodzakelijk zijn, dan kan RUIG de daarmee verband houdende kosten in rekening brengen boven de overeengekomen prijs.

Artikel 4 / Levertijd

4.1 Opgave van de verwachte levertijd is altijd indicatief. RUIG spant zich in om de gemaakte afspraken na te komen en houdt de opdrachtgever tussentijds op de hoogte van de voortgang.

4.2 Indien door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van RUIG liggen (overmacht) de levering wordt vertraagd of bemoeilijkt, dan heeft RUIG het recht om de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder tot vergoeding van enigerlei schade gehouden te zijn.

Artikel 5 / Wijzigingen in het aangenomen werk en annulering

5.1 Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door aanvullende wensen van de opdrachtgever, hetzij doordat verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijk situatie, worden, indien daaruit extra kosten ontstaan, beschouwd als meerwerk.

5.2 Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever ná overeenstemming omtrent de uitvoering daarvan, is RUIG gerechtigd om de werkelijke kosten van de materialen en de tot het moment van annulering aan de uitvoering van de opdracht gemaakte uren in rekening te brengen met een minimum van 25% van de overeengekomen prijs.

Artikel 6 / Betaling

6.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, in Euro.

6.2 Na bevestiging van de opdracht wordt door RUIG een nota gestuurd voor een aanbetaling. Het bedrag daarvoor wordt vooraf met opdrachtgever afgesproken.

6.3 Als het product gereed is en door opdrachtgever is opgehaald of bezorgd/geplaatst, zendt RUIG een nota voor het resterende bedrag.

6.4 In voorkomende situaties kan RUIG verlangen dat de (laatste) betaling plaatsvindt kort vóór de datum van aflevering. Bijvoorbeeld als aflevering niet door RUIG wordt gedaan, maar door een transporteur.

6.4 Als betalingstermijn geldt 14 dagen na factuurdatum.

6.5 Bij niet tijdige betaling heeft RUIG het recht om zijn werkzaamheden op te schorten, dan wel de opdracht te ontbinden, zonder dat opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

6.6 Indien betaling niet binnen de in 6.4 gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is RUIG gerechtigd om vanaf 30 dagen na de factuurdatum een rente van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, te berekenen over het nog openstaande bedrag.

6.7 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 / Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door RUIG geleverde producten blijven in eigendom van RUIG totdat de opdrachtgever aan alle uit de opdracht voortvloeiende financiële verplichtingen heeft voldaan (inclusief eventuele rente en kosten).

7.2 Ingeval opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens RUIG niet nakomt, is RUIG zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de geleverde producten terug te nemen. Opdrachtgever machtigt RUIG in dat geval om de plaats te betreden waar de goederen zich bevinden.

7.3 RUIG behoudt zich het recht voor om foto’s, tekeningen en dergelijke te mogen gebruiken voor publicaties en promotie. De locatie waar de producten zich bevinden wordt daarbij niet vermeld.

Artikel 8 / Garantie

8.1 Bij de aanschaf van een massief houten meubel is het van belang dat opdrachtgever zich bewust is van de eigenschappen van hout. Hout is een natuurproduct dat onder invloed van temperatuur en vochtigheid kan werken. De mate waarin dat gebeurt is niet vooraf in te schatten. Hout is een levendig en warm materiaal dat in de loop van de tijd mooier wordt. Deze eigenschappen geven hout een uniek karakter. Garantie op het wel of niet werken van het hout kan daarom niet worden gegeven.

8.2 Op de constructie van het product wordt een garantie gegeven voor een periode van 1 jaar na aankoop. Deze garantie betreft eveneens de werking van deuren, scharnieren, laden en dergelijke. Daarbij wordt uitgegaan van normaal en zorgvuldig gebruik. Gebreken, naar het oordeel van RUIG, worden hersteld in overleg met opdrachtgever.

Artikel 9 / geen ruiling, retour

9.1 Producten worden altijd vervaardigd in opdracht van opdrachtgever en conform de daarbij gegeven specificaties betreffende maatvoering, materiaalgebruik en afwerking. Vanwege dat specifieke karakter is het daarom niet mogelijk om producten te ruilen of retour te nemen.

Artikel 10 / Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van RUIG beperkt zich tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

10.2 Voor enige directe of indirecte schade die niet in deze voorwaarden is aanvaard zal RUIG niet aansprakelijk zijn, behalve indien deze door grove schuld of nalatigheid door RUIG is veroorzaakt.
RUIG is niet aansprakelijk voor letsel of schade die is ontstaan door onjuist gebruik van het product.

Artikel 11 / Toepasselijk recht

11.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands Recht.

11.2 Alle eventuele geschillen zullen worden beslecht door de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van RUIG.

Scroll naar top